x
Зөв төлөвлөлт, чанартай
бүтээн байгуулалт, үр дүнтэй хяналт

Цас цэвэрлэгээ

Цас цэвэрлэгээ

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас зохион байгуулсан Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд, нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын цас цэвэрлэгээний ажилд Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар нэгдэж “Да хүрээ” захаас “Шар хад”-ны чиглэл дэх заагдсан байршлын явган хүний замын цасыг цэвэрлэлээ.

Тендер