x
Зөв төлөвлөлт, чанартай
бүтээн байгуулалт, үр дүнтэй хяналт

Барилгын ажлын мэдээ


Хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээг доорх холбоос дээр дарж татаж авна уу.
Файл: 
​​2023 оны барилга болон зургийн ажлын мэдээ
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2023 оны I улирлын байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2023 оны Хагас жилийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2023 оны III улирлын байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2023 оны IV улирлын байдлаар

ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2023 оны I улирлын байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2023 оны Хагас жилийн байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2023 оны III улирлын байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2023 оны IV улирлын байдлаар

​2022 оны барилга болон зургийн ажлын мэдээ
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2022 оны I улирлын байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2022 оны Хагас жилийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2022 оны III улирлын байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2022 оны Жилийн эцсийн байдлаар

ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2022 оны I улирлын байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2022 оны Хагас жилийн байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2022 оны III улирлын байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2022 оны Жилийн эцсийн байдлаар

2021 оны барилга болон зургийн ажлын мэдээ
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2021 оны I улирлын байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2021 оны Хагас жилийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2021 оны III улирлын байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2021 оны Жилийн эцсийн байдлаар

ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2021 оны I улирлын байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2021 оны Хагас жилийн байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2021 оны III улирлын байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2021 оны Жилийн эцсийн байдлаар

2020 оны барилга болон зургийн ажлын мэдээ
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2020 оны I улирлын байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2020 оны Хагас жилийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2020 оны III улирлын байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2020 оны Жилийн эцсийн байдлаар

ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2020 оны I улирлын байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2020 оны Хагас жилийн байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2020 оны III улирлын байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2020 оны Жилийн эцсийн байдлаар

2019 оны барилга болон зургийн ажлын мэдээ
/БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.12.25 өдрийн байдлаар
/БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.11.20 өдрийн байдлаар
/БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.10.29 өдрийн байдлаар
/БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.09.29 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.08.29 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.07.18 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.06.25 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.05.23 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.04.18 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.03.26 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.02.25 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.02.15 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2019.01.30 өдрийн байдлаар 

2018 оны барилга болон зургийн ажлын мэдээ
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.12.31 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.11.07 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.10.04 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.08.31 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.07.05 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.06.07 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.05.03 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.04.05 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.03.05 өдрийн байдлаар
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.02.02 өдрийн байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.12.31 өдрийн байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.11.08 өдрийн байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.10.04 өдрийн байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.08.10 өдрийн байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.06.08 өдрийн байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.05.03 өдрийн байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.04.05 өдрийн байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.03.05 өдрийн байдлаар
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2018.02.05 өдрийн байдлаар
2017 оны барилга болон зургийн ажлын мэдээ
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2017.12.31.
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2017.12.31.
2016 оны барилга болон зургийн ажлын мэдээ
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2016.12.31.
2015 оны барилга болон зургийн ажлын мэдээ
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2015.09.25.
2014 оны барилга болон зургийн ажлын мэдээ
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2014.05.02.
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2014.03.20.
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2014.02.14.
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2014.02.14.
2013 оны барилга болон зургийн ажлын мэдээ
ЗУРГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2013.12.30.
БАРИЛГЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ-2013.12.30.

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, БИЕЛЭЛТ