x
Зөв төлөвлөлт, чанартай
бүтээн байгуулалт, үр дүнтэй хяналт

Жишиг баримт бичиг

Д/д ЖИШИГ БАРИМТ БИЧГИЙН НЭР БАТЛАГДСАН ОГНОО ТУШААЛЫН ДУГААР ТАТАХ
1 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ /ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОН/ 2012-09-28 194 File
2 АЖИЛ ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ-2022 /ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОН/ 2021-08-30 145 File
3 БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ-2022 /ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОН/ 2021-08-30 144 File
4 АЖИЛ ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖИШИГ БАРИМ БИЧИГ-2024 2023-12-25 А/259 File
5 БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖИШИГ БАРИМ БИЧИГ-2024 2023-12-25 А/258 File
6 ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖИШИГ БАРИМ БИЧИГ-2024 2023-12-25 А/261 File
7 ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖИШИГ БАРИМ БИЧИГ-2024 2023-12-25 А/261 File
8 ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАХ АРГААР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ-2024 2023-12-25 А/257 File
9 ЕРӨНХИЙ ГЭРЭЭНИЙ АРГААР БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ-2024 2023-12-25 А/262 File
10 ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖИШИГ БАРИМ БИЧИГ-2024 2023-12-25 А/260 File
11 ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР АЖИЛ ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖИШИГ БАРИМ БИЧИГ-2024 2023-12-25 А/261 File