x
Зөв төлөвлөлт, чанартай
бүтээн байгуулалт, үр дүнтэй хяналт
Санхүү, аж ахуйн хэлтэс

Санхүү, аж ахуйн хэлтэс

Санхүү, аж ахуйн хэлтэс

Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн үндсэн чиг үүргүүд:

  1. Газрын санхүүгийн үйл ажиллагааг Нягтлан бодох бүртгэлийн хууль, тогтоомжид нийцүүлэн, хэвийн үр ашигтай явуулах, удирдан зохион байгуулах, мөнгөний урсгалыг төлөвлөж зохицуулах, тайлан тэнцлээр гарсан үр дүнг тайлагнах, өмчийн зөрчилгүй байх, эд хөрөнгийн хадаглалт хамгаалалтад  бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах ,төсвийн  хуулийн дагуу  хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх, мөн удирдлагыг санхүүгийн мэдээллээр тогтмол хангах;
  2. Санхүүгийн үйл ажиллагаа болон хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн явцтай холбоотой тайлан тэнцлийг хуулийн хугацаанд сар бүр гаргах
  3. Өмч, хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, ашиглалтад хяналт тавих;
  4. Төсөл, арга хэмжээний барилга угсралтын болон зураг төслийн ажлын гүйцэтгэлийг хянах, баталгаажуулах, санхүүжүүлэх;
  5. Контракт гэрээ, эдийн засгийн үр ашигийг нэмэгдүүлэх зорилтод төлөвлөгөөний биелэлтийг хангаж ажиллах, тайлагнах;
  6. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах
  7. Харьяа болон гадны байгууллагуудтай хуульд нийцүүлэн  худалдах, худалдан авах гэрээ хийх,  сургалт зохион байгуулах
  8. Бусад

Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн албан хаагчдын нэр, албан тушаал

1 Д.Пүрэвжав СААХ-ын дарга
2 Ц.Адъяа Ахлах нягтлан бодогч    
3 Н.Анударь Хөрөнгө Оруулалтын санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн
4 Г.Мөнхболд Хөрөнгө Оруулалтын  санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн
5 Ж.Солонго   Хөрөнгө Оруулалтын санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн
6 Э.Лхагважаргал Хөрөнгө Оруулалтын  санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн
7 Ө.Эрдэнэчимэг Тооцооны нягтлан бодогч
8 М.Нямсүрэн Нярав
9  М.Даваасүрэн Жолооч
10  Г.Золжаргал Жолооч
11  Ц.Баттулга Жолооч
12  М.Энхтөр Жолооч
13  Ц.Дарханбаатар Жолооч
14  Х.Галсанбаатар  Жолооч
15  Д.Гантулга  Жолооч
16 Д.Төмөрбаатар Жолооч
17  Б.Мөнхцэцэг Үйлчлэгч

/Утас: +976-11-311630/