x
Зөв төлөвлөлт, чанартай
бүтээн байгуулалт, үр дүнтэй хяналт
Төлөвлөлт, судалгааны хэлтэс

Төлөвлөлт, судалгааны хэлтэс

Төлөвлөлт, судалгааны хэлтэс

Төлөвлөлт, судалгааны хэлтсийн үндсэн чиг үүргүүд:

 1. Нийслэлийн хэмжээний хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээг судлан, дүн шинжилгээ хийж үр дүнгийн саналаа холбогдох газруудад хүргүүлэх;
 2. Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын төсөл, хөтөлбөрүүдийг боловсруулах;
 3. Хөрөнгө оруулалтын ажлын эдийн засгийн зардал, үр ашиг, хэтийн хөрөнгө оруулалтын тооцоог боловсруулах, хөрөнгө оруулалтын тайлан бэлтгэх;
 4. Газарт хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний ажлын мэдээг салбар, дүүрэг, ажлын чиглэлээр гаргаж удирдлагад танилцуулах;
 5. Монгол Улсын засгийн газрын бодлогын зорилтууд, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хэрэгжилтийг ханган биелэлт гаргах;
 6. Нийслэлийн засаг даргын захирамжийн биелэлт гаргах;
 7. НИТХ-ын тогтоол шийдвэр, бодлогын зорилтууд, төлөвлөгөөний биелэлтийг гаргах;
 8. Барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний ажлын хэрэгжилтын явцад  тулгарсан асуудлыг судлаж холбогдох байгууллагуудад хандан хамтран шийдвэрлүүлэх;
 9. Гадны орнуудад амжилттай хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл хөтөлбөр, туршлага судлах;
 10. Гадаад харилцаатай холбоотой  газрын үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах;
 11. Бусад

Төлөвлөлт, судалгааны хэлтсийн  албан хаагчдын нэр, албан тушаал

1 Н.Эгиймаа Төлөвлөлт, судалгааны хэлтсийн дарга
2 Л.Гансүх Ахлах мэргэжилтэн
3 Т.Ундармаа Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн
4 Э.Батжаргал Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн
5 Б.Даваасүрэн Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн
6 М.Туяасайхан Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн
7 Д.Батсуурь Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн
8 Г.Энхчимэг Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн
9 О.Мөнгөнтуяа Төлөвлөлт судалгааны мэргэжилтэн

Утас: 976-11-323026​