x
Зөв төлөвлөлт, чанартай
бүтээн байгуулалт, үр дүнтэй хяналт

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын 2024 оны барьцааны дансны хураалгах хөрөнгийн жагсаалт

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын 2024 оны барьцааны дансны хураалгах хөрөнгийн жагсаалт

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын 2024 оны барьцааны дансны хураалгах хөрөнгийн жагсаалт

хураалгах хөрөнгө 2024 он