x
Зөв төлөвлөлт, чанартай
бүтээн байгуулалт, үр дүнтэй хяналт

Ажлын байрны бодлого

2024 ОН

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН 2024 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2023 ОН
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН АЖИЛТНУУДЫН 2023 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮНЭЛГЭЭ
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАЙЛАН /ЖИЛИЙН ЭЦЭС/

2022 ОН
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /ЖИЛИЙН ЭЦЭС/
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН АЖИЛТНУУДЫН 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮНЭЛГЭЭ
А3 ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАХ АЛБАН ХААГЧДЫН НЭРС

2021 ОН
ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ
ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТЫН ЖУРАМ
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН АЖИЛТНУУДЫН 2021 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮНЭЛГЭЭ
2019 ОНЫ ГАДААД АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН ХАВСРАЛТ

Тендер