x
Зөв төлөвлөлт, чанартай
бүтээн байгуулалт, үр дүнтэй хяналт

Тогтоол дүрэм журам


 1. ГАЗРЫН ДҮРЭМ
 2. ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ
 3. АРХИВЫН ДҮРМИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
 4. БАРИМТ БИЧИГ НЯГТЛАН ШАЛГАХ КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН, АЖИЛЛАХ ЖУРАМ
 5. МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЖУРАМ
 6. ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТЫН ЖУРАМ
 7. АЖИЛ ХҮЛЭЭЛЦЭХ АКТ
 8. ОРОН СУУЦ, ОЛОН НИЙТИЙН БАРИЛГЫН ЦАХИЛГААН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ТӨЛӨВЛӨХ БА УГСРАХ ДҮРЭМ
 9. БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТЭМДЭГЛЭЛИЙН ЗАГВАР 
 10. БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ ДҮРЭМ
 11. БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ  ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, МАГАДЛАЛ ХИЙХ ДҮРЭМ   
 12. БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ТӨВӨГШЛИЙН АНГИЛЛЫГ ЗОРИУЛАЛТ, ХҮЧИН ЧАДЛААР НЬ ТОГТООХ ДҮРЭМ
 13. БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЗАХИАЛАГЧИЙН ДҮРЭM   
 14. БАРИЛГЫН АЖИЛД ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧИЙН ХЯНАЛТ ТАВИХ ДҮРЭМ
 15. БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ, НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ЕРӨНХИЙ ТОГТОЛЦОО 
 16. БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ, НОРМАТИВЫН САНГИЙН ЖУРАМ
 17. БАРИЛГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, ГАДААД УЛСЫН БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРЭМ, СТАНДАРТЫГ БҮРТГЭХ, ХЭРЭГЛЭХ  ЖУРАМ 
 18. ТӨСВИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН БОЛОН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ЭРХИЙН ТУХАЙ ЖУРАМ
 19. ТӨСВИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААГ ТӨЛӨВЛӨХ ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ
 20. ҮНДСЭН СИСТЕМИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ, СИСТЕМ АШИГЛАЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ, МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ ЖУРАМ
 21. ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ ТӨЛӨВЛӨХ, САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ХЯНАХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ
 22. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МАТЕРИАЛЫГ ТУХАЙН ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ИЛ БОЛГОХ ЖУРАМ
 23. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ГОМДОЛ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ
 24. ТЕНДЕР ҮНЭЛЭХ, ДАВУУ ЭРХ ОЛГОХ АРГАЧЛАЛ, ЗААВАР
 25. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ СИСТЕМЭЭР ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ХОЛБОГДОХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ ЖУРАМ
 26. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГА, ТҮҮНИЙ БАГШ, АЖИЛТАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР, ШАЛГАЛТЫН ЖУРАМ
 27. УРЬДЧИЛСАН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ
 28. ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН БАРИМТ БИЧИГ БОЛОВСРУУЛАХ ЖУРАМ
 29. ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ
 30. ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ЖУРАМ 
 31. ИНЖЕНЕРИЙН ХИЙЦТЭЙ ХУДАГ, УСНЫ ЦЭГИЙГ СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАХ, ШИНЭЭР ГАРГАХ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ
 32. ТӨРИЙН АЛБАНД ЁС ЗҮЙ, САХИЛГА, ХАРИУЦЛАГЫГ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ
 33. АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
 34. АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ЖУРАМ
 35. АРХИВЫН ДҮРЭМ
 36. ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ