x
Зөв төлөвлөлт, чанартай
бүтээн байгуулалт, үр дүнтэй хяналт
Захиргааны хэлтэс

Захиргааны хэлтэс

Захиргааны хэлтэс

Захиргааны хэлтсийн чиг үүргүүд:

 1. Газрын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааны нөхцөлийг бүрдүүлэх;
 2. Үйл ажиллагааны нэгдмэл байдал, дотоод зохион байгуулалт, үндсэн зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
 3. Ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
 4. Хөдөлмөрийн дотоод журам, ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүрэг, холбогдох дүрэм, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих;
 5. Ажилтнуудын дэг журам, сахилга, хариуцлага, ёс зүйн хэм хэмжээнд хяналт тавих, сахиулах арга хэмжээ авах;
 6. Ажилтныг мэргэшүүлэх, давтан сургах болон нийгмийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах;
 7. Ажилтныг шагнал урамшуулалд тодорхойлох, сахилгын арга хэмжээ авахуулах шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
 8. Захиргаа, хүний нөөц, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах;
 9. Сургалт, семинар, олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулах;
 10. Ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэх;
 11. Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулах;
 12. Ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг хангуулах;
 13. Газрын даргын зөвлөлийн хурал болон шуурхай хуралдааны үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
 14. Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр дамжин ирсэн баримт бичгүүдийг хүлээн авах, бүртгэлжүүлэх;
 15. Бусад
 • Захиргааны хэлтсийн албан хаагчдын нэр, албан тушаал
1 Х.Батхүү Хэлтсийн дарга
2 А.Солонго Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
3 О.Ган-Өлзий Архивын эрхлэгч
4 Б.Хишигмаа Бичиг хэргийн эрхлэгч
5 Б.Түвшинжаргал      Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн
6 Д.Баянжаргал    Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 
7 О.Ганчимэг   Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн
8 Б.Мөнхбаясгалан Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн  /НҮНТ/
9 О.Дэлгэрцэцэг Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн
10 Б.Дөлгөөн Төсөл хөтөлбөр хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
11 Б.Төгсбуянжаргал Газрын даргын туслах
12 Д.Болорцэцэг Эмч /гэрээт/

/Утас: +976-11-311632/