x
Зөв төлөвлөлт, чанартай
бүтээн байгуулалт, үр дүнтэй хяналт

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар 2023 оны ажлаа дүгнэсэн тайлангийн хурлаа зохион байгууллаа

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар 2023 оны ажлаа дүгнэсэн тайлангийн хурлаа зохион байгууллаа

Хурлын үеэр Нийслэлийн хэмжээнд хийж хэрэгжүүлж байгаа төсөл арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын явц, гүйцэтгэл, төлөвлөгөөний биелэлтийн талаар хэлтэс тус бүр танилцуулга, дүгнэлтээ тайлагнав.

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын 2023 оны төлөвлөгөө 96 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан байна.

Хурлын үеэр мөн ажлын гүйцэтгэлээрээ амжилт гаргасан ажилтан албан хаагчдаа шагнаж урамшууллаа.

Нийслэлийн хэмжээнд хийж хэрэгжүүлж байгаа төсөл арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын явц, гүйцэтгэл цаашид авах арга хэмжээний талаар дүгнэж, сайжруулах, шинэчлэх, анхаарч ажиллах шаардлагатай ажлын талаар санал солилцож авах арга хэмжээний талаар үүрэг чиглэл өгсөн тайлангийн хурал боллоо.

Тендер