x
Зөв төлөвлөлт, чанартай
бүтээн байгуулалт, үр дүнтэй хяналт

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар 2022 оны хагас жилд хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, ололт амжилт

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар 2022 оны хагас жилд хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, ололт амжилт

Хурлын үеэр Нийслэлийн хэмжээнд хийж хэрэгжүүлж байгаа төсөл арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын явц, гүйцэтгэл цаашид авах арга хэмжээний талаар дүгнэж хэлтсүүдийн үйл ажиллагааны тайлантай танилцаж цаашид хийж хэрэгжүүлэх, сайжруулах, анхаарах шаардлагатай  ажлын талаар санил солилцлоо.
Мөн ажлын гүйцэтгэлээрээ амжилт гаргаж бусдыгаа манлайлсан ажилтан албан хаагчдаа шагнаж урамшууллаа.