x
Зөв төлөвлөлт, чанартай
бүтээн байгуулалт, үр дүнтэй хяналт

Хууль


 1. Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 
 2. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай
 3. Авлигын эсрэг хууль
 4. Байгууллагын нууцийн тухай
 5. Барилгын тухай
 6. Газрын тухай
 7. Газрын төлбөрийн тухай
 8. Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай
 9. Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай
 10. Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай
 11. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай
 12. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай
 13. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай
 14. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохиуцлах, ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хууль
 15. Иргэний хууль
 16. Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл гомдол гаргах түүнийг хянан шийдвэрлэх тухай хууль
 17. Инновацын тухай 
 18. Татварын ерөнхий хууль
 19. Төрийн болон албаны нууцын тухай
 20. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
 21. Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай
 22. Төсвийн тухай
 23. Хот байгуулалтын тухай
 24. Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай
 25. Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай
 26. Хувь хүний орлогын албан татвар
 27. Хөдөлмөрийн тухай
 28. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай
 29. Хөрөнгө оруулалтын тухай
 30. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв
 31. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай
 32. Компанийн тухай
 33. Концессын тухай
 34. Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай
 35. Шилэн дансны тухай
 36. Эрх зүйн бусад актууд
 37. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай