x
Зөв төлөвлөлт, чанартай
бүтээн байгуулалт, үр дүнтэй хяналт

Газрын даргын тушаал

2023 ОН “А” ТУШААЛ

Он, сар, Дугаар Товч утга
1 2023.01.05 А/01 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
2 2023.01.06 А/02 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
3 2023.01.09 А/03 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
4 2023.01.10 А/04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
5 2023.01.10 А/05 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
6 2023.01.10 А/06 Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн боловсруулах Ажлын хэсэг байгуулах тухай
7 2023.01.25 А/07 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
8 2023.01.25 А/08 Баримт нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журам шинэчлэн батлах тухай
9 2023.02.02 А/09 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
10 2023.02.02 А/10 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
11 2023.02.03 А/11 Хэвлэмэл хуудас хүчингүй болгох, устгах тухай
12 2023.02.14 А/13 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай
13 2023.02.14 А/14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
14 2023.02.20 А/17 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
15 2023.02.22 А/18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
16 2023.03.22 А/19 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
17 2023.03.22 А/20 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
18 2023.03.23 А/21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
19 2023.03.27 А/22 Архивын дүрмийг шинэчлэн батлах тухай
20 2023.04.04 А/23 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
21 2023.04.10 А/24 Үнэлгээний хороо байгуулж, тушаал хүчингүй болгох тухай
22 2023.05.03 А/27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
23 2023.05.09 А/28 Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах тухай
24 2023.05.09 А/29 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
25 2023.05.15 А/30 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
26 2023.05.18 А/31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
27 2023.05.18 А/32 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
28 2023.05.22 А/34 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
29 2023.05.23 А/35 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
30 2023.05.23 А/36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
31 2023.05.23 А/37 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
32 2023.05.23 А/38 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
33 2023.05.23 А/39 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
34 2023.05.23 А/40 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
35 2023.05.23 А/41 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
36 2023.05.23 А/42 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
37 2023.05.31 А/44 Тушаал хүчингүй болгох тухай
38 2023.06.02 А/45 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
39 2023.06.08 А/47 “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын хөдөлмөрийн “дотоод журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай
40 2023.06.09 А/48 Тушаал хүчингүй болгож, журам шинэчлэн батлах тухай
41 2023.06.09 А/49 Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам шинэчлэн боловсруулах Ажлын хэсэг байгуулах тухай
42 2023.06.09 А/50 “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам”-ыг батлах тухай
43 2023.06.16 А/52 Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухай
44 2023.06.26 А/53 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
45 2023.06.28 А/54 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
46 2023.07.03 А/55 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
47 2023.07.03 А/56 Тушаал хүчингүй болгож, журам шинэчлэн батлах тухай
48 2023.07.06 А/57 Зардал гаргах тухай
49 2023.07.24 А/58 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
50 2023.07.31 А/59 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
51 2023.07.31 А/60 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
52 2023.08.09 А/61 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
53 2023.08.09 А/62 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
54 2023.08.10 А/63 Тушаал хүчингүй болгож, журам шинэчлэн батлах тухай
55 2023.08.11 А/64 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
56 2023.08.17 А/65 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
57 2023.08.17 А/66 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
58 2023.08.21 А/67 Тушаал хүчингүй болгож, ажил гүйцэтгүүлэх тухай
59 2023.08.25 А/69 Тушаал хүчингүй болгож, дүрэм шинэчлэн батлах тухай
60 2023.08.28 А/70 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
61 2023.08.28 А/71 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
62 2023.09.04 А/73 “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын Шуурхай хурлын дэг, бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
63 2023.09.11 А/74 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
64 2023.09.13 А/75 “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-т сул ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулах журам батлах тухай
65 2023.09.16 А/76 Үнэлгээний хороо байгуулж тушаал хүчингүй болгох тухай
66 2023.09.16 А/77 Тушаал хүчингүй болгож, журам шинэчлэн батлах тухай
67 2023.10.02 А/79 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
68 2023.10.02 А/80 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
69 2023.10.02 А/81 Тушаал хүчингүй болгож, Ажлын хэсэг байгуулах тухай
70 2023.10.05 А/82 Тушаал хүчингүй болгож, журам шинэчлэн батлах тухай
71 2023.10.10 А/83 Архивын дүрмийг шинэчлэн батлах тухай
72 2023.10.11 А/84 Баримт нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлан тухай
73 2023.10.16 А/85 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
74 2023.10.23 А/86 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
75 2023.10.25 А/87 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
76 2023.10.25 А/88 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
77 2023.10.27 А/89 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
78 2023.11.06 А/90 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай
79 2023.11.16 А/91 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай
80 2023.11.21 А/92 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
81 2023.11.23 А/93 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай
82 2023.11.24 А/94 Техникийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулан шинэчлэн батлах тухай
83 2023.11.28 А/96 Тушаал хүчингүй болгож, журам шинэчлэн батлах тухай
84 2023.11.29 А/97 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
85 2023.12.04 А/98 Тушаал хүчингүй болгож, журам шинэчлэн батлах тухай
86 2023.12.05 А/99 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
87 2023.12.08 А/101 Тушаал хүчингүй болгож, журам шинэчлэн батлах тухай
88 2023.12.13 А/102 Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухай
89 2023.12.20 А/106 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
90 2023.12.21 А/107 Тушаал хүчингүй болгож, журам шинэчлэн батлах тухай
91 2023.12.21 А/108 Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

2022 ОН “А” ТУШААЛ
2021 ОН “А” ТУШААЛ
2020 ОН “А” ТУШААЛ
2019 ОН “А” ТУШААЛ

Тендер