• 2020-01-25 / Бямба гариг /

ХУУЛЬ

 1. Иргэний хууль
 2. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
 3. Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай
 4. Төсвийн тухай
 5. Компанийн тухай
 6. Хөдөлмөрийн тухай
 7. Барилгын тухай
 8. Хот байгуулалтын тухай
 9. Байгууллагын нууцийн тухай
 10. Газрын тухай
 11. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай
 12. Шилэн дансны тухай
 13. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварын тухай
 14. Татварын ерөнхий хууль
 15. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай
 16. Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл гомдол гаргах түүнийг хянан шийдвэрлэх тухай хууль
 17. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай
 18. Хөрөнгө оруулалтын тухай
 19. Концессын тухай
 20. Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай
 21. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай
 22. Авлигын эсрэг хууль
 23. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохиуцлах, ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хууль
 24. Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай
 25. Тухайн асуудлаас шалтгаалж холбогдох бусад хуулиуд
Top