• 2017-12-17 / Ням гариг /

ТӨЛӨВЛӨЛТ, СУДАЛГААНЫ ХЭЛТЭС

Хөрөнгө оруулалт, Төлөвлөлтийн хэлтсийн үндсэн чиг үүргүүд:
– Хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээг судлан, дүн шинжилгээ хийж үр дүнгийн саналаа холбогдох газруудад хүргүүлэх
– Төсөл, арга хэмжээний өмнөх шатны судалгаа тооцооны ажлыг гүйцэтгүүлэн тэдгээрийн хүчин чадал, бүрэлдэхүүн, материалын болон техник технологийн сонголт, эдийн засгийн үр ашигтай холбогдсон асуудлын биелэлтийг хангуулах
– Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх
– Дүүргүүдэд судалгаа шинжилгээ хийж, шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын төсөл, хөтөлбөрүүдийг боловсруулах
– Нийслэлийн хэмжээнд хийгдэж байгаа гадаад дотоод, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнүүдэд анализ дүн шинжилгээ хийх, хөрөнгө оруулалтын ажлын эдийн засгийн зардал, үр ашиг, хэтийн хөрөнгө оруулалтын тооцоо, хөрөнгө оруулалтын тайлан бэлтгэх, гадаадын болон хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг нийслэлд татах ажлыг зохион байгуулах
– Хөрөнгө оруулалтын ажлын эдийн засгийн зардал, үр ашиг, хэтийн хөрөнгө оруулалтын тооцоог боловсруулах, нийслэлийн харъяа байгууллага, иргэд, холбогдох газруудаас салбарын жил бүрийн хөрөнгө оруулалт төлөвлөлтийн саналын судалгаа авч боловсруулах
– Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалт хариуцсан Нийслэлийн Засаг даргын орлогчийн ажлын хэрэгцээний мэдээлэл боловсруулах, бэлтгэх

Хөрөнгө Оруулалт, Төлөвлөлтийн хэлтсийн ажилчдын нэр, албан тушаал

1 Н.Эгиймаа Төлөвлөлт, судалгааны хэлтсийн дарга
2 Ц.Анхболд Ахлах мэргэжилтэн
3 Ш.Эрдэнэбилэг Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн
4 О.Баярмаа Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн
5 Б.Сайнбилэг Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн
6 Ш.Ундармаа Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн
7 Х.Энхбаатар Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн
8 Б.Гэрэлчулуун Төсөл хамтын ажиллагаа, гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн
9 Д.Энхжаргал Мэдээ тайлан хариуцсан мэргэжилтэн
10 М.Эрдэнэбаяр Газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
11 Ц.Амрабаясгалан Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн
12 Ц.Амартүвшин Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн

 

Утас: 976-11-323026

Top