• 2022-01-26 / Лхагва гариг /

ТӨЛӨВЛӨЛТ, СУДАЛГААНЫ ХЭЛТЭС

Төлөвлөлт, судалгааны хэлтсийн үндсэн чиг үүргүүд:

– Хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээг судлан, дүн шинжилгээ хийж үр дүнгийн саналаа холбогдох газруудад хүргүүлэх
– Төсөл, арга хэмжээний өмнөх шатны судалгаа тооцооны ажлыг гүйцэтгүүлэн тэдгээрийн хүчин чадал, бүрэлдэхүүн, материалын болон техник технологийн сонголт, эдийн засгийн үр ашигтай холбогдсон асуудлын биелэлтийг хангуулах
– Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх
– Дүүргүүдэд судалгаа шинжилгээ хийж, шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын төсөл, хөтөлбөрүүдийг боловсруулах
– Нийслэлийн хэмжээнд хийгдэж байгаа гадаад дотоод, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнүүдэд анализ дүн шинжилгээ хийх, хөрөнгө оруулалтын ажлын эдийн засгийн зардал, үр ашиг, хэтийн хөрөнгө оруулалтын тооцоо, хөрөнгө оруулалтын тайлан бэлтгэх, гадаадын болон хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг нийслэлд татах ажлыг зохион байгуулах
– Хөрөнгө оруулалтын ажлын эдийн засгийн зардал, үр ашиг, хэтийн хөрөнгө оруулалтын тооцоог боловсруулах, нийслэлийн харъяа байгууллага, иргэд, холбогдох газруудаас салбарын жил бүрийн хөрөнгө оруулалт төлөвлөлтийн саналын судалгаа авч боловсруулах
– Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалт хариуцсан Нийслэлийн Засаг даргын орлогчийн ажлын хэрэгцээний мэдээлэл боловсруулах, бэлтгэх

Төлөвлөлт, судалгааны хэлтсийн  албан хаагчдын нэр, албан тушаал
 

1 Н.Эгиймаа Төлөвлөлт, судалгааны хэлтсийн дарга  
2 Д.Энхжаргал    Мэдээ тайлан хариуцсан мэргэжилтэн  
3 Ш.Эрдэнэбилэг Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн  
4 Т.Ундармаа Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн  
5 Э.Батжаргал Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн  
6 Б.Даваасүрэн Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн  
7 Д.Дэлгэрням Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн  
8 Б.Халиун Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн  
9 М.Туяасайхан Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн  
10 Д.Батсуурь Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн  
11 Г.Энхчимэг Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн  
12 А.Энхбаясгалан Төлөвлөлт, судалгааны мэргэжилтэн  
                

Утас: 976-11-323026​

Top