• 2022-01-26 / Лхагва гариг /

ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТЭС

  • Захиргааны хэлтсийн чиг үүргүүд:

Захиргааны хэлтсийн чиг үүрэг
Газрын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааны нөхцөлийг бүрдүүлэх;
Үйл ажиллагааны нэгдмэл байдал, дотоод зохион байгуулалт, үндсэн зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
Ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулах, ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
Хөдөлмөрийн дотоод журам, ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүрэг, холбогдох дүрэм, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих;
Ажилтнуудын дэг журам, сахилга, хариуцлага, ёс зүйн хэм хэмжээнд хяналт тавих, сахиулах арга хэмжээ авах;
Ажилтныг мэргэшүүлэх, давтан сургах болон нийгмийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах;
Ажилтныг шагнал урамшуулалд тодорхойлох, сахилгын арга хэмжээ авахуулах шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
Захиргаа, хүний нөөц, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах;
Сургалт, семинар, олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулах;
Ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэх;
Мэдээллийн технологийн аюулгүй байдал, вебсайт болон программ, техник хангамжийн үйл ажиллагааг эрхлэн гүйцэтгэх;
Газрын даргын зөвлөлийн хурал болон шуурхай хуралдааны үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр дамжин ирсэн баримт бичгүүдийг хүлээн авах, бүртгэлжүүлэх;

Бусад

  • Захиргааны хэлтсийн албан хаагчдын нэр, албан тушаал
1 Ш.Саранчимэг Хэлтсийн дарга
2 А.Солонго Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
3 Н.Солонго Архивын эрхлэгч
4 Б.Хишигмаа Бичиг хэргийн эрхлэгч
5 Б.Буянхүү Газрын даргын туслах
6 Б.Сайнбаяр Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн
7 Б.Ундрахжаргал                Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 
8 Д.Баянжаргал  Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн
9
10
Н.Намуундэлгэр
О.Ганчимэг        
Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн  /НҮНТ/
Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн


/Утас: 75751200 (123)/- Дүнжингарав нэгдсэн үйлчилгээний төв
/Утас: +976-11-311632/

 

Top