• 2022-01-26 / Лхагва гариг /

ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

 2021 ОН "А" ТУШААЛ
Он, сар, Дугаар Товч утга
1 2021.01.06 А/01 Ээлжийн амралт болон орлон гүйцэтгэх хуваарийг батлах тухай
2 2021.01.12 А/02 Хэвлэмэл хуудас хүчингүй болгох, устгах тухай
3 2021.01.26 А/03 Зардал гаргах тухай
4 2021.02.01 А/04 Зардал гаргах тухай
5 2021.02.04 А/05 Дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө батлах тухай
6 2021.02.05 А/06 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
7 2021.02.08 А/07 Ажилтан, албан хаагчид бэлэн байдлыг хангаж ажиллах тухай
8 2021.02.08 А/08 Сар шинийн баярыг тохиолдуулан хүндэтгэл үзүүлэх тухай
9 2021.02.15 А/09 Зардал гаргах тухай
10 2021.03.01 А/10 Албан тушаалын тодорхойлолт/ажил, албан тушаал/ батлах тухай
11 2021.03.01 А/11 Бүтэц, орон тоог өөрчлөхтэй холбогдуулан үүрэгт ажлаас чөлөөлөх
12 2021.03.01 А/12 Бүтэц, орон тоо өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан үүрэгт ажилд түр болон шинээр томилох тухай
13 2021.03.01 А/13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
14 2021.03.01 А/14 Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
15 2021.03.05 А/15 Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр батлах тухай
16 2021.03.10 А/16 Соёл, спортын хамтлаг байгуулах тухай
17 2021.03.11 А/17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
18 2021.03.17 А/18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
2021.03.18
2021.03.22
2021.03.29
2021.04.07
2021.04.07
2021.05.04
2021.05.18
2021.05.24
2021.05.25
2021.05.25
2021.06.03
2021.06.04
2021.06.10
2021.06.15
2021.06.15
2021.06.17
2021.06.21
2021.06.22
2021.06.25
2021.07.06
2021.07.06
2021.07.06
2021.07.26
2021.08.09
2021.08.23
2021.08.23
2021.08.23
2021.08.23
2021.09.07
2021.09.09
2021.09.10
2021.09.27
2021.09.28
2021.10.13
2021.10.13
2021.10.13
А/19
А/20
А/21
А/22
А/23
А/24
А/25
А/26
А/27
А/28
А/29
А/30
А/31
А/32
А/33
А/34
А/35
А/36
А/37
А/38
А/39
А/40
А/41
А/42
A/43
A/44
А/45
А/46
А/47
А/48
А/49
А/50
А/51
А/52
А/53
А/54
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
Дархлаа дэмжих аян зохион байгуулах тухай
"Монгол бичигтэн НХОГ" аян зохион байгуулах тухай
Журам шинэчлэх тухай
Залуучуудын зөвлөл байгуулах тухай
Хүүхдийн гар зургийн уралдаан зохион байгуулах тухай
Зардал гаргах тухай
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай
Захиалагчийн техникийн хяналт хэрэгжүүлэх тухай
Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэхтухай
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Ажил эрчимжүүлэх тухай
Тушаал хүчингүй болгож, журам шинэчлэн батлах тухай
"Монгол бичигтэн НХОГ" аяны хүрээнд зардал гаргах тухай
Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухай
Газрын тамга, тэмдэг түших, хэвлэмэл хуудас хариуцах тухай
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Бизнес төлөвлөгөө батлуулах тухай
Албан хаагчдыг сургалт, явган аялалд хамруулах тухай
Коронавирусын халдвар авч, эдгэрсэн албан хаагчдыг..
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай
Шагнах тухай
Дархлаа дэмжих багц олгох тухай
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Ахмадын өдрийг тохиолдуулан хүндэтгэл үзүүлэх тухай
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
"ТЭРБУМ МОД-НХОГ" арга хэмжээ зохион байгуулах
Соёл, спортын хамтлагийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
55 2021.10.25 А/55 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай
56 2021.10.26 А/56 Эрүүл мэнд, спорт өдөрлөг зохион байгуулах тухай
57 2021.10.28 А/57 0-12 хүртэлх насны хүүхэдтэй эцэг, эхчүүдийг гэрээсээ ажиллах нөхцөл боломжоор хангах тухай
58 2021.10.29 А/58 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
59 2021.11.01 А/59 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
60 2021.11.02 А/60 Хөтөлбөр батлах тухай
61 2021.11.16 А/61 Хамтран ажиллах тухай
62 2021.11.25 А/62 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
63 2021.11.25 А/63 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай
64 2021.12.10 А/64 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
65 2021.12.10 А/65 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
66 2021.12.10 А/66 Спорт арга хэмжээнд оролцох тухай
67 2021.12.10 А/67 Зардал гаргах тухай
68 2021.12.13 А/68 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
69 2021.12.15 А/69 Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухай
70 2021.12.20 А/70 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
71 2021.12.27 А/71 Урамшуулалт цалин олгох тухай
72 2021.12.27 А/72 Шагнал олгох тухай

2020 ОН "А" ТУШААЛ
2019 ОН "А" ТУШААЛ
 
Top