• 2018-12-19 / Лхагва гариг /

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

  ​
 

2012, 2013 болон 2014 оны жилийн эцсийн, 2015 оны эхний хагас жилийн болон жилийн санхүүгийн тайлан болон 2013, 2014, 2015 оны төсвийн гүйцэтгэл, аудитийн дүгнэлт 2016 болон 2017 оны жилийн эцсийн тайланг доорх холбоос дээр дарж татаж авна уу.

Файл: 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

2015 оны Аудитын дүгнэлт
2015 оны Жилийн эцсийн тайлан
2015 оны Хагас жилийн тайлан
2014 оны Төсвийн гүйцэтгэл 
2014 оны Аудитын дүгнэлт
2014 оны Жилийн эцсийн тайлан
2014 III улирлын тайлан
2014 оны Эхний хагас жилийн тайлан.pdf
2013 оны Аудитын дүгнэлт.pdf
2013 оны Төсвийн гүйцэтгэл.pdf
Хөрөнгө оруулалтын газрын 2013 оны жилийн эцсийн тайлан.pdf
Хөрөнгө оруулалтын газрын 2012 оны жилийн эцсийн тайлан.pdf 

Top