• 2023-03-24 / Баасан гариг /

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Файл: 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН  ТАЙЛАН
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

2015 оны Аудитын дүгнэлт
2015 оны Жилийн эцсийн тайлан
2015 оны Хагас жилийн тайлан
2014 оны Төсвийн гүйцэтгэл 
2014 оны Аудитын дүгнэлт
2014 оны Жилийн эцсийн тайлан
2014 III улирлын тайлан
2014 оны Эхний хагас жилийн тайлан.pdf
2013 оны Аудитын дүгнэлт.pdf
2013 оны Төсвийн гүйцэтгэл.pdf
Хөрөнгө оруулалтын газрын 2013 оны жилийн эцсийн тайлан.pdf
Хөрөнгө оруулалтын газрын 2012 оны жилийн эцсийн тайлан.pdf 

Top