• 2020-01-25 / Бямба гариг /

ДҮРЭМ ЖУРАМ

 
 1. МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЖУРАМ
 2. БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ ДҮРЭМ
 3. БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ  ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, ЗӨВШИЛЦӨХ, МАГАДЛАЛ ХИЙХ ДҮРЭМ   
 4. ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ЖУРАМ
 5. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААГ ТӨЛӨВЛӨХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ
 6. БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТЫН ДҮРЭМ
 7. БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЗАХИАЛАГЧИЙН ДҮРЭM   
 8. БАРИЛГЫН АЖИЛД ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧИЙН ХЯНАЛТ ТАВИХ ДҮРЭМ
 9. БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ, НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ЕРӨНХИЙ ТОГТОЛЦОО 
 10. МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЖУРАМ
 11. ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТЫН ЖУРАМ
 12. БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ, НОРМАТИВЫН САНГИЙН ЖУРАМ
 13. БАРИЛГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, ГАДААД УЛСЫН БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРЭМ, СТАНДАРТЫГ БҮРТГЭХ, ХЭРЭГЛЭХ  ЖУРАМ 
 14. ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
 15. БАРИМТ БИЧИГ НЯГТЛАН ШАЛГАХ КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН, АЖИЛЛАХ ЖУРМЫГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
 16. АРХИВЫН ДҮРМИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
 17. ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ
 18. ГАЗРЫН ДҮРЭМ
 19. АЖИЛ ХҮЛЭЭЛЦЭХ АКТ
Top