• 2023-03-24 / Баасан гариг /

ТОГТООЛ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ

 1. ГАЗРЫН ДҮРЭМ
 2. ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ
 3. АРХИВЫН ДҮРМИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
 4. БАРИМТ БИЧИГ НЯГТЛАН ШАЛГАХ КОМИССЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН, АЖИЛЛАХ ЖУРАМ
 5. МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЖУРАМ
 6. ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТЫН ЖУРАМ
 7. АЖИЛ ХҮЛЭЭЛЦЭХ АКТ
 8. ОРОН СУУЦ, ОЛОН НИЙТИЙН БАРИЛГЫН ЦАХИЛГААН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ТӨЛӨВЛӨХ БА УГСРАХ ДҮРЭМ
 9. БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТЭМДЭГЛЭЛИЙН ЗАГВАР 
 10. БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ ДҮРЭМ
 11. БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ  ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, МАГАДЛАЛ ХИЙХ ДҮРЭМ   
 12. БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ТӨВӨГШЛИЙН АНГИЛЛЫГ ЗОРИУЛАЛТ, ХҮЧИН ЧАДЛААР НЬ ТОГТООХ ДҮРЭМ
 13. БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЗАХИАЛАГЧИЙН ДҮРЭM   
 14. БАРИЛГЫН АЖИЛД ЗУРАГ ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧИЙН ХЯНАЛТ ТАВИХ ДҮРЭМ
 15. БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ, НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ЕРӨНХИЙ ТОГТОЛЦОО 
 16. БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ, НОРМАТИВЫН САНГИЙН ЖУРАМ
 17. БАРИЛГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, ГАДААД УЛСЫН БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРЭМ, СТАНДАРТЫГ БҮРТГЭХ, ХЭРЭГЛЭХ  ЖУРАМ 
 18. ТӨСВИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН БОЛОН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ЭРХИЙН ТУХАЙ ЖУРАМ
 19. ТӨСВИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААГ ТӨЛӨВЛӨХ ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ
 20. ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ТӨРИЙН БОЛОН БУСАД БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ, МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ АШИГЛАХ ЖУРАМ 
 21. ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ ТӨЛӨВЛӨХ, САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ХЯНАХ, ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ
 22. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МАТЕРИАЛЫГ ТУХАЙН ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ИЛ БОЛГОХ ЖУРАМ
 23. ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДООС ИРҮҮЛСЭН ГОМДЛЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ЖУРАМ 
 24. ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧИД ДАВУУ ЭРХ ОЛГОХ АРГАЧЛАЛ
 25. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ СИСТЕМЭЭР ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ХОЛБОГДОХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ ЖУРАМ
 26. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭРГЭШСЭН АЖИЛТАН БЭЛДЭХ ЖУРАМ
 27. УРЬДЧИЛСАН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ
 28. УЛСЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ
 29. ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ
 30. ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ЖУРАМ 
 31. ИНЖЕНЕРИЙН ХИЙЦТЭЙ ХУДАГ, УСНЫ ЦЭГИЙГ СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАХ, ШИНЭЭР ГАРГАХ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ, ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ
 32. ТӨРИЙН АЛБАНД ЁС ЗҮЙ, САХИЛГА, ХАРИУЦЛАГЫГ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ
 33. АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
 

 
Top