• 2021-12-01 / Лхагва гариг /

НХОГ 2017 оны 12сарын 22 өдөр жилийн эцсийн тайлангаа тайлагналаа.

: 2017-12-25 11:37:22

Нийслэлээс 2017 оныг “Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил” болгон  зарласантай холбогдуулан уг ажлын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний 1-р улирлын биелэлтийг 2017.03.28-ны өдрийн 5/28 тоот албан бичгээр, 2-р улирлын биелэлтийг 2017.06.14 –ний өдрийн 5/1008, 3-р улирлын биелэлтийг 2017.10.02-ны өдрийн 5/2239 тоот албан бичгээр, жилийн эцсийн биелэлтийг 2017.11.30-ны өдрийн 5/2979 тоот албан бичгээр, 2017 оны үйл ажиллагааны тайлант хурал 12-р сарын 22 өдөр хурлын танхимд  алба хэлтсүүд жилийн хийсэн бүтээсэнээ тайлагнан дүгнэж амжилттай болж өндөрлөлөө.Top