My Twitter Feed

September 21, 2017

Мэдээ, мэдээлэл:

БЭСРЭГ НААДАМ -

Friday, September 15, 2017

МЭНДЧИЛГЭЭ -

Friday, September 8, 2017

2017 ОНЫ 2-Р УЛИРАЛД АШИГЛАЛТАНД ОРСОН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ -

Friday, September 1, 2017

ЭРТЭЧ НХОГ -

Monday, August 28, 2017

ҮЗЭСГЭЛЭНТ УЛААНБААТАР-2017 -

Thursday, August 24, 2017

ЭРТЭЧ НХОГ -

Thursday, July 27, 2017

2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНГИЙН ХУРАЛ -

Friday, July 21, 2017

ХАНДИВЫН АЯНД НЭГДЛЭЭ -

Friday, July 21, 2017

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА -

Monday, July 17, 2017

ЭРТЭЧ НХОГ -

Tuesday, June 20, 2017

ТАНИЛЦУУЛГА

IMG_1877

 

“Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар нь 2010 онд Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 49 дүгээр тогтоолоор анх үүсэн байгуулагдсан.

Улс, Нийслэл, Орон нутгийн хөгжлийн сан болон бусад хөрөнгөөр Нийслэлд хэрэгжиж буй бүхий л төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлдэг мэргэжлийн байгууллага юм.

Зөв төлөвлөлт, чанартай бүтээн байгуулалт, үр дүнтэй хяналт эрхэм зорилгынхоо хүрээнд “Харилцааг эрхэмлэе, хариуцлагыг өндөржүүлье”, “Найрсаг үйлчилгээ, шуурхай шийдвэр”, Үйлчилгээний чанараар нийслэлд тэргүүльеуриан дор захиалагчийн хяналтын ажлын үр нөлөө, эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх, компанийн засаглалыг сайжруулах, гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг  нийслэлийн бүтээн байгуулалтад оролцуулах ажлыг зохион байгуулахад үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллаж байна.

Нийслэлийн ЗД-ын 2016 оны 09-р сарын 30-ний өдрийн А/688 тоот захирамжаар газрын бүтэц орон тоо шинэчлэгдэн батлагдаж Газрын дарга, Захиргаа хариуцсан орлогч дарга, Хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлт, зураг төсөл хариуцсан орлогч дарга, Ерөнхий инженер, Хууль, дотоод хяналтын алба, Санхүү, аж ахуйн хэлтэс, Захиргааны хэлтэс, Барилга захиалагчийн хэлтэс, Зураг төслийн хэлтэс, Төлөвлөлт судалгааны гэсэн 5 хэлтэс, нийт 80 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 

ҮНДСЭН ЗОРИЛТ

 • Гадаад, дотоодын болон хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг нийслэлд татан оролцуулах замаар хөрөнгө оруулалтын зах зээлийг өргөжүүлэх, захиалагчийн хяналтын чанар, үр ашгийг дээшлүүлэх

 

ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

 • Хөрөнгө оруулалтын судалгаа шинжилгээний үр дүнгийн саналаа холбогдох газар хүргүүлэх, хамтран ажиллах
 • Зураг төслийг хянах, түүний хэрэгжилтийн ажлыг зохион байгуулах, зураг төсвийн ажилд гэрээний үндсэн дээр хяналт тавих
 • Улс, нийслэлийн төсөв, гадаадын хөрөнгө оруулалт, зээл тусламж бусад хөрөнгөөр барилга байгууламж шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэн засварлах үйл ажиллагаанд гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэлийн хяналт тавих
 • Захиалагчийн хяналтыг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулах, шинэ барилга байгууламж болон их засварын ажлын техникийн бичиг баримт, ажлын гүйцэтгэл, санхүүгийн бичиг баримтын бүрдлийг шалган заавар өгч, хянаж баталгаажуулах
 • Хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний ил, далд ажлын актыг баталгаажуулах, материалын стандартыг хангуулах, гүйцэтгэлийг хянаж батлах, санхүүжүүлэх, объектыг ашиглалтанд оруулах
 • Төсвийн тухай хуулийн дагуу хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх, удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, бүртгэх, тайлагнах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх санал боловсруулж хэрэгжүүлэх
 • Барилга угсралтын ажилд шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх талаар санаачлагатай ажиллаж хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх
 • Хууль тогтоомжоор хориглоогүй бусад үйл ажиллагаа эрхлэх

 

INTRODUCTION

A Locally owned institution with industrial settlements system, Capital Investment, was initially founded in pursuant to the Edict 49 by the Administrative Personnel of the Civil Council of the Capital City in 2010.

In fact, it is a professional institution to supervise and inspect all the projects, campaigns and programs financed by national, provincial or capital development funds, or other financial resources in Ulaanbaatar, the capital of Mongolia, on behalf of the customer.

With the mission towards sustainable urban developments and effective control, the institution focuses on the improvement of customers’ satisfaction, economic benefits, corporate governance, and increasing involvement of foreign investors into the urban development affairs under the mottos, “Keep relationship and be responsible”, “Hospitable services and efficient solutions” and “Let’s be number one with ethical and effective service”.

As approved the service of land affairs by the Resolution A/688 dated 30th of September, 2016 of the Governor of the Capital City, the institution has been running in 5 departments; inventory, administration, customers of construction, drawing and planning; and having around 80 employees including Director of Land Affairs, Vice Director of Administration, Directors of Investment, Planning, Drawing, Senior Engineer, and specialist of law, internal audit and finance.

 

Mission

 • We aim to expand the investment market inducing the involvement of national and international investors to the prosperities of the capital city as well as improve customers’ supervision and benefit.

Objectives

 • To submit our investment analysis result and recommendation to the relevant authorities and resources, and therefore, cooperate with them
 • To control drawings, fulfill their implementation, and supervise drawing process based on the bilateral/multilateral agreement
 • To control, supervise and inspect the construction projects such as building, extension, and maintenance financed by national, urban development budget, foreign investment, loan and/or other financial recourses
 • To conduct professional supervision and inspections on behalf of customers, to inspect all the financial and technical documents associated with construction projects, and provide the relevant recommendations and advices
 • To confirm disclosed/undisclosed work schedule for investment projects, set material specification, check and approve the implementation, sponsor and hand out the object
 • To sponsor investments in accordance with the law of budget, provide appropriate administration services, supervise performance, record, report, and develop a program-proposal to increase the benefits
 • To initiate the domestication of the advanced equipment and plant for construction in order to improve investment result
 • Other services unless prohibited by the laws and regulations

 

简介

“首都投资局”地区的所有权和企业融资 工业局是首次于2010年按首都公民代表会议第49令明书建立。 用国家、首都、地区发展基金或其他资金 对首都执行的所有项目方案、活动进行客户监督的专业机构。

良好的规划、 质量好的建设、效果好的监督宗旨范围之内“重视关系、加强责任”“友好服务、迅速决议”“以服务质量在首都打算领先”呼吁促进需方监督工作效果、 经济效果,强调公司治理,把国外内投资者吸引参与首都建设工程安排组织。

按首都 市长 2016年9月30日A/688号令明书 机构的结构进行变更为 局长,管理行政副长, 投资、规划、设计管理的副长,总工程师, 法律、内部监督部门,财务处, 行政处,建筑发包处、 设计部门,规划观察等五个处共有80名工作人员进行工作。

主要目标

 • 把国外,国内或私营企业的投资吸引投入在首都 途径扩大投资的市场、 提高客户监督的质量或效果。

主要指导

 • 投资方面观察考察结果的意见向有关机构提交并合作
 • 监督设计、 组织其执行的工作、对设计工作合同基础上进行监督
 • 对国家、首都、外国投资、贷款援助其他资金重新施工建筑、修建、重新维修的活动合同基础上进行承包的监督
 • 客户的监督专业水平安排组织,检查新建筑或大型维修工程技术手续资料、 工程进度表、财务有关资料的办理甚至给予指示并监督审批
 • 把投资项目活动的外露、隐蔽工作记录审批 、 让保守合格标准的资料、监督工作进度表、 投入资金、把建筑投入使用
 • 按照预算法投入资金、保持管理并安排、 对进度表进行监督、 做出报告、编制提高效果的意见执行
 • 对建筑施工工程 进入新、前进技术方面主动工作并提高投资的效果
 • 经营法律未禁止的其他业务活动

Comments are closed.